Rechtsgebieden

Als particulier of ondernemer zult op zijn tijd behoefte hebben aan juridisch advies. De juristen van MRVN zijn gespecialiseerd in de hieronder weergegeven rechtsgebieden: 

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Indien u een ander verwijt dat hij of zij u schade heeft toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of nalaten of zelfs door het gedrag van iemand anders of door een van uw bezittingen.  

U hebt schade geleden en u wilt die zo snel mogelijk vergoed krijgen. Hiervoor is het nodig dat u degene die de schade heeft veroorzaakt aansprakelijk stelt en vergoeding van uw schade eist. Wij zorgen voor een snelle en probleemloze afwikkeling. Indien er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid kunnen wij iemand verantwoordelijk stellen voor uw schade.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • Het aansprakelijk stellen van derden die schade bij u hebben veroorzaakt
 • Het bepalen van de hoogte van de schade en het verhalen van schade
 • Het voeren van stevig verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidstelling
 • Het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden waarin uw aansprakelijkheid wordt ingeperkt
 • Het kiezen van de juiste rechtsvorm voor een onderneming om aansprakelijkheid te beperken

Het arbeidsrecht betreft de regels die van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Het arbeidsrecht is een rechtsgebied waarmee nagenoeg ieder mens en bedrijf te maken heeft of krijgt. Zolang alles goed gaat, is er niets aan de hand. Hierin kan echter door verschillende omstandigheden aan de zijde van zowel de werkgever als de werknemer verandering komen. Denk hierbij onder andere aan een (dreigende) reorganisatie, langdurige ziekte van een werknemer of gewoonweg een verschil van inzicht. Dan kan het voorkomen dat u als werknemer of werkgever advies of bijstand nodig heeft. Wij adviseren voor werkgevers en werknemers over de volgende arbeidsrechtelijke geschillen:

 • Arbeidsovereenkomsten 
 • Arbeidsvoorwaarden 
 • Vaststellingsovereenkomst 
 • Ontslag, conflicten op werk, ziekte en re-integratie 
 • Reorganisaties 

In het bestuursrecht staan de besluiten van de overheid centraal. Bestuursrecht is het middel voor de overheid om de samenleving te besturen, maar biedt ook waarborgen voor de burgers ten opzichte van het overheidsbestuur. Besluiten van de overheid kunnen ingrijpende gevolgen voor u hebben. Het is van groot belang dat u onmiddellijk actie onderneemt wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die op u van invloed is. Bijvoorbeeld wanneer uw uitkering wordt stopgezet, er handhavend wordt opgetreden of wanneer uw vergunning wordt ingetrokken of afgewezen. U kunt hiertegen bezwaar maken. Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

 • Het aanvragen van subsidies
 • Een uitkering die stopgezet is en de terugvordering hiervan
 • De afwijzing van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning
 • De bestemming van uw onroerend goed
 • Het claimen van nadeelcompensatie en planschade 

Het contractenrecht wordt ook wel genoemd “het overeenkomstenrecht”.

Duidelijk zal zijn dat dit deel van het recht zich bezig houdt met contracten en overeenkomsten.  Het is een onderdeel van het verbintenissenrecht. De definitie van een verbintenis is – kort gezegd – een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan partij A een bepaalde prestatie dient te verrichten, waar partij B recht op heeft. Bij het aangaan van zo’n verbintenis ontstaan er tussen beide partijen rechten en verplichtingen waaraan beide partijen moeten voldoen. Vaak ontstaan problemen wanneer één van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken binnen het overeenkomst of contract. Overigens is het verschil tussen een overeenkomst en een contract dat een contract op schrift is gesteld. Een overeenkomst kan bijvoorbeeld ook mondeling worden gesloten. Bij verbintenissen kunt u denken aan de volgende vormen van verbintenis waarin wij u, ongeacht ondernemer of particulier kunnen voorzien van juridisch advies:

 • Koopovereenkomst 
 • Huurovereenkomst 
 • Arbeidsovereenkomst
 • Leaseovereenkomst 
 • Franchiseovereenkomst

Een contract komt in de regel pas uit de kast als er tussen de contractspartijen een geschil ontstaat. Het komt vaak voor, dat dan pas blijkt dat er onvolledige of onjuiste bepalingen zijn opgenomen. Het kan ook zo zijn dat één van de contractspartijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Dit kan resulteren in langdurige en kostbare procedures. Een goed begin is het halve werk en dat geldt zeer zeker voor het contractenrecht. De meest voorkomende gevallen bij het contractenrecht zijn:

 • Schadevergoeding eisen ten gevolge van wanprestatie 
 • Ingebreke stellen bij het niet naleven van een contract
 • Beëindigen van contracten (opzeggen, ontbinden, vernietigen)
 • Opstellen van overeenkomst/contracten/ boetebedingen
 • Huurvermindering eisen bij huurcommissie
 • Het incasseren van niet betaalde facturen

Het ondernemingsrecht speelt een zeer belangrijke rol in de Nederlandse economie en in het bedrijfsleven. Het grootste gedeelte van het nationaal inkomen wordt gegenereerd door grote en kleine Nederlandse ondernemingen. Zo heef ieder ondernemer en iedere onderneming in Nederland te maken met ondernemingsrecht en vennootschapsrecht. Afhankelijk van de rechtsvorm, de grootte en het terrein waarop een onderneming zich begeeft verdient zij dus specifieke zorg en bijstand. Wat de meest geschikte structuur is voor uw onderneming is afhankelijk van het soort onderneming dat u wilt gaan voeren. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm brengt veel juridische en economische gevolgen teweeg. Het is daarom van belang dat u vooraf zicht hebt op de voor- en nadelen van uw keuze. Laat u daarom adviseren door een specialist in ondernemingsrecht om zo onaangename verrassingen voor te zijn.  De juristen van MVRN adviseren u in alle juridische aangelegenheden die u bij het ondernemen tegenkomt. Thema’s in het ondernemingsrecht zijn:

 • De keuze van ondernemingsvormen en oprichten en structureren van vennootschappen
 • Het opstellen van ondernemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden
 • De overtreding van concurrentiebedingen en boetebepalingen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Geschillen tussen aandeelhouders